Zasady funkcjonowania dzieci uczęszczających na zajęcia KSJJK w Rzeszowie

Drodzy uczniowie/zawodnicy, Rodzice!

Zgodnie z decyzjami Rządu, Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu od 1 września rusza kolejny etap nowej sportowej rzeczywistości, w którym otwarte są nieliczne sale gimnastyczne na treningi sportów walki. Po sześciu miesiącach możemy wznowić zajęcia sportowe z dziećmi, młodzieżą i naszymi zawodnikami. Musimy jednak pamiętać, że pandemia COVID-19 to ciągle realne zagrożenie a my, jako sportowcy jesteśmy w większym stopniu narażeni na możliwość infekcji wirusowych i bakteryjnych zakażeń.
Dlatego też, nasz powrót do klubu musi odbywać się z rozwagą i z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie nas samych i naszych rodzin. Bazując na wytycznych MS, PZJJ i szkół przedstawiamy zasady postępowania i poniższy regulamin sanitarny dla KSJJK w Rzeszowie.

WYTYCZNE ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH KSJJK
w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021

Wg zaleceń WHO, MZ, GIS, MEN i MS – obowiązują od 1 września 2020r. do zmiany lub odwołania.

Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie/zawodnicy bez objawów chorobowych, które mogą wskazywać na infekcję dróg oddechowych oraz w przypadku gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ze względu na COVID-19.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci na zajęcia sportowe:

 • Rodzice /prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci o ustalonej godzinie (zgodnie z deklaracją), nie wcześniej jednak niż 15 min przed zajęciami), pozostawiając ich pod opieką instruktora/trenera, który je odbiera przy wejściu do szkoły lub sali gimnastycznej.
 • Dzieci samodzielnie udają się do szatni, tam przebierają się i przechodzą na salę gimnastyczną w obecności instruktora/trenera.
 • Rodzice /prawni opiekunowie odbierają osobiście dzieci przed wejściem do szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w ustalonym czasie, wchodząc pojedynczo w maseczce, po uprzedniej dezynfekcji rąk.
 • Rodziców /prawnych opiekunów obowiązuje zasada zachowania dystansu i pojedynczego odbioru swoich dzieci z zajęć sportowych.

  Zasady obowiązujące uczniów/zawodników po przybyciu do obiektu sportowego:

 • uczeń/zawodnik idzie do szatni, żeby się przebrać, zakłada judogę i składa pozostałe rzeczy, aby schować je do torby treningowej,
 • uczeń/zawodnik opuszcza szatnię z torbą treningową, w klapkach i udaje się na salę ćwiczeń,
 • na sali umieszcza swoje klapki przy ścianie pod ławeczkami gimnastycznymi, wyjmuje swój podpisany bidon (butelkę z piciem), paczkę chusteczek i żel dezynfekujący,
 • inne rzeczy osobiste muszą pozostać w torbie (telefon itp.),
 • przed treningiem na tatami uczeń/zawodnik siada na ławeczce i zakłada białe skarpetki.

Organizacja zajęć sportowych obejmuje następujące zalecenia:

Obowiązują nas ogólne zasady higieny:

 • dezynfekcja rąk – dzieci po każdym wejściu do sali treningowej są zobowiązane bezzwłocznie zdezynfekować ręce pod nadzorem instruktora/trenera prowadzącego;
 • częste mycie rąk – szczególnie po skorzystaniu z toalety, chusteczki higienicznej podczas kichania, styczności dłoni z powierzchnią podłogi lub innych przedmiotów, które mogły zostać zanieczyszczone, oraz po każdorazowym powrocie z zajęć treningowych;
 • unikanie dotykania oczu, nosa oraz zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu,
 • zakładania własnych, miękkich rękawiczek w przypadku korzystania z pacek i tarcz treningowych,
 • zakładania własnych, miękkich białych skarpetek w przypadku korzystania z maty treningowej,
 • zakładania własnych, klapek sportowych w przypadku wychodzenia i korzystania z toalety.
 • Uczniom/zawodnikom nie wolno wymieniać się między sobą własnymi rękawiczkami, klapkami i rzeczami osobistymi.
 • Podczas przebywania w sali treningowej i szatni obowiązuje tak uczniów/zawodników jak
  i instruktorów/trenerów stosowny, bezpieczny dystans odległości ( około 1,5 m).
 • Sala treningowa będzie poddawana częstemu wietrzeniu:
  – przed przyjściem uczniów na trening,
  -nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie zajęć,
  -za każdym razem po przeprowadzeniu dezynfekcji sali.
 • Obowiązują nas 15 minutowe odstępy czasowe między kolejnymi
  treningami.
 • Każdy uczeń/zawodnik obowiązkowo powinien posiadać:
  -płynne lub aerozolowe środki do dezynfekcji rąk,
  -torbę treningową,
  -plastikowe klapki sportowe,
  -judogę i koszulkę klubową,
  -mały ręcznik,
  -miękkie bawełniane rękawiczki,
  -białe, czyste bawełniane skarpetki na matę,Warunkiem podstawowym przyjęcia ucznia do sekcji jest to, iż samodzielnie potrafi się on przebrać i ubrać w szatni bez pomocy opiekuna czy instruktora/trenera prowadzącego.
  Warunkiem zakwalifikowania ucznia do sekcji jest wypełnienie karty uczestnika KSJJK i opłacenie stosownej rocznej składki członkowskiej.
  Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, klub może zakwalifikować maksymalnie 25 uczniów do każdej grupy treningowej przypadającej na jednego instruktora/trenera prowadzącego.
  Uwaga! -zostań w domu, jeśli:
  – zaobserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej,
  – jesteś objęty kwarantanną lub izolacją,
  – miałeś w ciągu ostatních 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID-19.

  Zasady funkcjonowania dzieci uczęszczających na zajęcia KSJJK w Rzeszowie

Opublikowany w inne